HDMI线连接显示器无信号

去年买了一台LG 24M37H-B显示器(TN屏/ HDMI/ VGA/ 3.5mm音频口,另外原厂送一根1.5m HDMI线)。问题出在HDMI线上。原厂的线摸上去就很厚实,质量非常好。但是由于线有点短,于是淘宝买了一根稍长的HDMI线,摸上去手感没有原厂的质感好,有点软,没想到插上去竟然没有信号。然而用这根线去连接投影机却可以使用。后来忘记从哪里买了一根厚实的线,点亮成功。于是这件事情就过去了。这次买了块显卡,HDMI口不够用,只能买DP-HDMI的线(分别从京东和淘宝买了转接线),没想到依旧出现无信号的错误提示。

后来我查了一下,原因出在偷工减料上。原本19芯的线只做15芯,省掉了4根屏蔽线。

随便做一下HDMI的小结

接头类型HDMI CONNECTOR

HDMI Type A:有19pin,为最常见的HDMI接头规格。
HDMI Type B:有29pin,可传输HDMI A type两倍的TMDS资料量。
HDMI Type C:有19pin,俗称 Mini HDMI,可以说是缩小版的HDMI A type。
HDMI Type D:俗称Micro HDMI,HDMI 1.4版本,保持HDMI标准的19pin。

各版本差异

HDMI-versions-key-features

目前一般使用的是1.3以后的版本。从1.3以后,支持无损音频、3D、16bit及以上的颜色深度。具体如下表

HDMI version

1.0

1.1

1.2
1.2a

1.3

1.3a
1.3b
1.3b1
1.3c

1.4

sRGB

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

YCbCr

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

8 channel LPCM, 192 kHz, 24 bit audio capability

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Blu-ray Disc and HD DVD video and audio at full resolution

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Consumer Electronic Control (CEC)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

DVD-Audio support

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Super Audio CD (DSD) support

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Deep Color

No

No

No

Yes

Yes

Yes

xvYCC

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Auto lip-sync

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Dolby TrueHD bitstream capable

No

No

No

Yes

Yes

Yes

DTS-HD Master Audio bitstream capable

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Updated list of CEC commands

No

No

No

No

Yes

Yes

3D Over HDMI

No

No

No

No

Yes*

Yes

Ethernet Channel

No

No

No

No

No

Yes

Audio Return Channel

No

No

No

No

No

Yes

4k × 2k Resolution Support

No

No

No

No

No

Yes

版本鉴别

HDMI 1.4 对应 High Speed HDMI Cable with Ethernet;
HDMI 1.3 对应 High Speed HDMI Cable.

参考 https://zh.wikipedia.org/wiki/HDMI http://www.hdmi.org/ http://blog.csdn.net/gsls200808/article/details/50714766